මනෝවිද්‍යා උපදේශකවරුන් සඳහා සුවිශේෂී වූ මනෝ චිකිත්සන ක්‍රම පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

Study Paces
Study Types
Duration
1Year
Application Deadline
-
Sri Lanka Foundation Institute
Sri Lanka Foundation Institute Sri Lanka Padanama Mw, 100 Independence Square, Colombo , Colombo, Western Province , Sri Lanka