දේශපාලනය හා දේශපාලන නායකත්වය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමාව

Study Paces
Duration
1Year
Application Deadline
-
Sri Lanka Foundation Institute
Sri Lanka Foundation Institute Sri Lanka Padanama Mw, 100 Independence Square, Colombo , Colombo, Western Province , Sri Lanka