අපරාධ නීතිය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව / HND in Criminal Law

Language
Study Paces
Study Types
Duration
1Year
Application Deadline
-
Sri Lanka Foundation Institute
Sri Lanka Foundation Institute Sri Lanka Padanama Mw, 100 Independence Square, Colombo , Colombo, Western Province , Sri Lanka